ห้องพักผู้ป่วยใน

บริการห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงพยาบาล

ห้องพักผู้ป่วยใน

อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาล-ต่อวัน

ประเภทห้อง ค่าห้อง/วัน (บาท) ค่าบริการพยาบาล
และค่าบริการทางการแพทย์/วัน (บาท)
ราคารวม/วัน (บาท)
1. ห้องเดอลุกซ์
Deluxe Room
1,800 1,320 3,120
2. ห้องพรีเมียร์สูท
Premiere Room
2,400 1,560 3,960
3. ห้องพิเศษเดี่ยว
Single Room
1,200 1,080 2,280
4. ห้อง ไอ ซี ยู
ICU Room
1,800 4,200 6,000
5. ห้องพิเศษเดี่ยวสำหรับเด็ก
Single Room For Kid
1,200 1,080 2,280

หมายเหตุ : Up Date 23 June 2016

1. ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าโทรศัพท์ ไม่รวมอยู่ในค่าห้อง

2. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า