ประกาศการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด Privacy Notice on CCTV Use

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม มีการใช้งานกล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบโรงพยาบาลในการตรวจตราพื้นที่ เฉพาะเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน ผู้รับบริการ และผู้มาติดต่อโรงพยาบาลประกาศการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโรงพยาบาลเก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด โรงพยาบาลอาจปรับปรุงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว ท่านสามารถพบประกาศฉบับปรับปรุงของโรงพยาบาลได้ที่ URL

We, Chiangmai Ram Hospital, use closed-circuit television (CCTV) in and around our premises to monitor a specific space for the safety and security of our premises, assets, staff, customers and visitors. This privacy notice provides information on our collection, use, and disclosure of your personal data collected in our use of CCTV. We may update this notice from time to time. You can find our updated notice at URL

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม TYPES OF PERSONAL DATA WE COLLECTED

กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลบันทึกภาพของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น (เช่น ยานพาหนะ) ซึ่งเขามาในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแลที่อยู่ภายในหรือโดยรอบสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของโรงพยาบาล และอาจเก็บรวบรวมภาพถ่าย หรือภาพวีดีโอของท่านไว้

Our CCTV captures images of all individuals and their belongings (e.g. vehicles) entering the monitored area in or around our premises and facilities and may collect photos or videos of you.

วิธีการที่โรงพยาบาลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน HOW WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA

1. โรงพยาบาลอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ We may collect, use, disclose, or process your personal data, for the following purposes:

(1) การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ

(i) to protect individuals’ life, body, health, personal safety, and belongings;

(2)การคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกและสินทรัพย์ของโรงพยาบาลจากความเสียหายการถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่น ๆ

(ii) toprotectandpreventourpremises,facilitiesandassetsfromdamage,disruption,vandalism,andother crime;

(3)การสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันสืบสวนและดำเนินคดีต่ออาชญากรรมและการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม

(iii) to support law enforcement agencies in the prevention, detection, and prosecution of crime and to act as a deterrent against crime;

(4)การช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือการร้องทุกข์

(iv) toassistintheeffectiveresolutionofdisputeswhichariseinthecourseofdisciplinaryorgrievance proceedings;

(5)การช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

(v) to assist in the investigation or proceedings concerning a whistleblowing complaint;

(6)การช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

(vi) to assist in the process of initiating or preventing civil litigation. This includes but is not limited to legal proceedings related to employment.

2.กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลทำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือมีการซ่อมบำรุงระบบ

Our CCTV is in operation 24 hours a day, except in case of system failure or maintenance.

3.โรงพยาบาลได้ติดตั้งป้ายที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแลเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

We place appropriate signage in the monitored areas to alert you that a CCTV installation is in use and your personal data is recorded.

4. โรงพยาบาลจะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ในห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน ยกเว้นมีเหตุอันสมควรและได้รับคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น

We will not install CCTV cameras in areas that may unduly infringe upon your fundamental rights, such as private rooms, rest rooms, shower rooms, or staff rest areaunless there is a reasonable cause and the consent of the data subject has been obtained.

หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย LEGAL BASES

โรงพยาบาลอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลองท่าน โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

We may collect, use, disclose, or process your personal data on any of the following legal bases.

(1)ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิตการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นความจำเป็นเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(i)Vital interest. The collection, use, disclosure, or processingpersonal data is necessary for the prevention or suppression of a danger to a person's life, body, or health.

(2) ฐานประโยชนอันชอบด้วยกฎหมายการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น

(ii) Legitimate interest. It is in our legitimate interest to collect, use, disclose, or process, your personal data to achieve any of the purposes described above.

(3) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย โรงพยาบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โรงพยาบาลถือว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็น มาตรการที่สำคัญซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ได้

(iii) Legal obligations. We owe a duty to comply with the legal obligations prescribed by the applicable laws, including but not limited to the laws regarding safety and environment in the workplace. We consider the use of CCTV as a necessary measure to enable us to meet those obligations.

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA TO THIRD PARTIES

โรงพยาบาลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม (รวมถึงโรงพยาบาลในเครือและผู้ให้บริการของโรงพยาบาล) ในกรณี ที่โรงพยาบาลพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น

We may disclose your personal data to third parties (including our affiliated hospitals and third party service providers) if we consider that the disclosure is necessary for the purposes described above.

โรงพยาบาลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฏหมาย หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของโรงพยาบาล และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม

We may disclose your personal data to law enforcement agencies if the disclosure is necessary for compliance with our legal obligations and to support or assist them in the prevention, detection, and prosecution of crime.

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล PERIOD OF RETENTION

โรงพยาบาลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบไว้ไม่เกิน 30 วัน หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปนานกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น

We will retain your personal data in our system no longer than 30 days or as required by applicable laws. We may need to retain your personal data for the longer period as necessary to deal with any disputes or legal proceedings that may arise.

ถ้าโรงพยาบาลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลอาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

If we no longer need to retain your personal data, we may destroy, delete, remove or anonymize your personal data.

มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล PERSONAL DATA PROTECTION MEASURES

โรงพยาบาลมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

We have appropriate measures to maintain the security of your personal data to prevent data loss or unauthorized access, deletion, destruction, usage, change, modification or disclosure of personal data.

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของโรงพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล

These measures are complied with Information Security Policy of the hospital. In addition, we has established practice guideline to to ensure the confidentiality, accuracy, integrity, and availabilityof all personal data.

สิทธิของท่าน YOUR RIGHTS

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้

You have the following rights pursuant to the laws:

1. สิทธิการเข้าถึงท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่านโดยคำขอนั้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังช่องทางตามที่ระบุไว้ในส่วน"การติดต่อโรงพยาบาล" คำขอของท่านจะได้รับการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โรงพยาบาลอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ ในกรณีที่คำขอนั้น อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรือคำสั่งศาล

Right of access. You have the right to access and obtain a copy of your personal data or request to disclose your personal data. The request must be in writing and sent to the channel provided in the "CONTACT US" section. Your request will be processed within the period required by law. We may, to the extent permitted by law or a court order, refuse to act on your request where such request could affect the rights and freedom of another person.

2. สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้องท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งโรงพยาบาลได้ประมวลผลเกี่ยวกับท่าน ให้สมบูรณ์ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นปัจจุบัน

Right to rectification. You have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or not up-to-date personal data that we process about you rectified.

3. สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงพยาบาลมีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแล้วและส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นโดยต้องเป็น(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับโรงพยาบาล และ (2) กรณีที่โรงพยาบาลประมวลผลข้อมูลนั้น โดยอาศัยฐานความยินยอมจากท่าน

Right to data portability. You may have the right to obtain your personal data we hold, in a structured, electronic format, and transmit such data to another data controller, where this is (i) personal information which you have provided to us, and (ii) if we are processing that data on the basis of your consent.

4. สิทธิการคัดค้านท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบรรลปุระโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาล (หรือของบุคคลอื่น)ได้ โรงพยาบาลอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในกรณีที่โรงพยาบาลสามารถแสดงได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลดังกล่าวซึ่งอาจสำคัญยิ่งกว่าประโยชนข์องท่านหรือถ้าการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

Right to object. You have the right to object to the collection, use, or disclosure of your personal data for the purposes of achieving our legitimate interest (or that of other persons). We may refuse to comply with your request if we can demonstrate compelling legitimate grounds for such collection, use, or disclosure, which may override your own interests or if such collection, use, or disclosure is for the purposes of establishment, compliance, exercise or defense of legal claims.

5. สิทธิการลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้โรงพยาบาลดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเชื่อว่า (1) ข้อมูลส่วนบุคคลนน้ัน หมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้แล้ว หรือ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ โรงพยาบาลอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

Right of erasure. You have the right to request us to erase or destroy your personal data or to anonymize your personal data if you believe that (i) the personal data is no longer needed for the purposes described in this notice or (ii) the collection, use, or disclosure of your personal data is unlawful. We may refuse to comply with your request for erasure or destroy for the purposes of establishment, compliance, exercise or defense of legal claims, or compliance with laws.

6. สิทธิการจำกัดการประมวลผล ท่านมีสิทธิขอให้โรงพยาบาลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านเชื่อว่าโรงพยาบาลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้แล้วแต่ท่านยังต้องการให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

Right to restrict processing. You have the right to request us to suspend the use of your personal data if you believe that we no longer need to retain the personal data for the purposes described in this notice, but you still require the retention for the purposes of establishment, compliance, exercise or defense of legal claims, or compliance with laws.

7. สิทธิการถอนความยินยอมในกรณีที่ท่านได้ยินยอมให้โรงพยาบาลเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมนั้น ณเวลาใดก็ได้

Right to withdraw consent. If you have consented to our collection, use, or disclosure of your personal data, you have the right to withdraw that consent at any time.

8. สิทธิการยื่นเรื่องร้องเรียนท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากท่านเชื่อว่าโรงพยาบาลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆของโรงพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

Right to lodge a complaint. You have the right to file a complaint against us to the relevant data protection supervisory authority if you believe that we breach or do not comply with any of our obligations under the applicable personal data protection laws.

การติดต่อโรงพยาบาลCONTACT US

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Data Protection Officer: DPO) ของโรงพยาบาลที่dpo@chiangmairam.co.thหรือหมายเลขโทรศัพท์053-920300 ต่อ 7499

If you have any questions about this notice or if you would like to exercise your rights, please contact our Data Protection Officer (DPO) at dpo@chiangmairam.co.th or call 053-920300 ext. 7499

ปรับปรุงล่าสุด: 1 มิถุนายน 2565Version last update: 1 June 2022