รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ภาวะเบาหวานขึ้นตา

โดย พญ.รัชดา ศิริวันสาณฑ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โภชนาการผู้ป่วยโรคหัวใจ

โดย พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

โดย พญ.วรรณกร ภัทรจารี อายุรแพทย์โรคหัวใจ และมัณฑนากรหลอดเลือด โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

การตรวจหลอดเลือดตีบตันเพื่อป้องกันอัมพาตเฉียบพลัน

โดย นพ.ประชา กัญญาประสิทธ์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท และสมอง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม