โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 16
May 20 / 2023

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 16

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 66 นำโดย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรมและบูรณาการพันธกิจสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ การพยาบาลครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Update and advance treatment in Stroke & Cardiovascular Disease สถานการณ์และความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มขึ้น อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ในปี 2560 พบผู้ป่วย 304,807 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ปีละประมาณ 30,000 ราย

.

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง ให้ได้รับการดูแล อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาความรู้เพื่อ เตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยต่อไป

.

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มาถ่ายทอดความรู้ รวมถึงแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ทันโลกทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการให้การรักษาพยาบาล ซึ่งในปีนี้มีพยาบาลวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการกว่า 400 ท่าน โดย ภายในงานมีการตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจากผู้เข้าร่วมประชุม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

#chiangmairamnursingconference

#strokecenter

#heartcenter