อบรมอัคคีภัยรุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
July 28 / 2016

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ " การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ รุ่น 2 ประจำปีปี 2559 " เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานเข้าใจบทบาท และหน้าที่กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีพนักงานจากทุกแผนกร่วมฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา