ห้องพักผู้ป่วยใน

บริการห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงพยาบาล

ห้องพักผู้ป่วยใน

อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาล-ต่อวัน

ประเภทห้อง ค่าห้อง/วัน (บาท) ค่าบริการพยาบาล
และค่าบริการทางการแพทย์/วัน (บาท)
ราคารวม/วัน (บาท)
1. ห้องเดอลุกซ์(ผู้ใหญ่)
Deluxe Room
1,800 1,320 3,120
2. ห้องพรีเมียร์สูท
Premiere Room
3,600 1,860 5,460
3. ห้อง ไอ ซี ยู
ICU Room
1,800 4,200 6,000
4. ห้องเดอลุกซ์(เด็ก)
Deluxe Room For Kid
1,800 1,320 3,120

หมายเหตุ : Up Date 24 March 2021

1. ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าโทรศัพท์ ไม่รวมอยู่ในค่าห้อง
ค่าอาหารต่อมื้อ (ราคาขึ้นอยู่กับชนิดอาหาร)
- ห้องเดอลุกซ์ (ผู้ใหญ่/เด็ก) 175.-
- ห้องพรีเมียร์สูท 240.-
- ห้อง ICU 175.- 
   

2. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

*ราคานี้ได้รับการอัพเดทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป*