โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอสม.เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ .
March 17 / 2018

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอสม.เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

           โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล และทพ. ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอสม.เขตเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน 100 คน ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกกายภาพ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

              โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ   การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการบรรยายให้ความรู้การส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs ) การสาธิตและฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น            ( Basic CPR ) และการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้าน เนื่องจาก อสม.เป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ และใกล้ชิดกับชุมชน ซึ่งความรู้และทักษะที่ได้รับจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างีมประสิทธิภาพต่อไป