โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลใน 17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ
May 19 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลใน

17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ

 

---

              โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี       นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และ  ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ รองคณบดี ฝ่ายแผนและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 เรื่อง “Holistic care in Stroke & Cardiovascular Disease ”การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจแบบองค์รวม

            การประชุมวิชาการฯ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็นการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้ และทักษะเชิงรุกในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมการพยาบาลที่มีประสบการณ์ ทั้งนี้ ยังเป็นการนำเสนอนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพ

               โดยภายในงานได้รับความสนใจจากพยาบาลวิชาชีพ ในเขต 17 จังหวัดทั่วภาคเหนือ จำนวนกว่า 450 ท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องเอ็มเพรส   แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3   โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ในวันที่   17 - 18 พฤษภาคม 2561