โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ”
June 11 / 2019

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

การป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ”

              โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ         “ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ”  โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การระงับทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมทั้งมูลนิธิร่วมใจอปพร., กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ ร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้  โดยช่วงเช้าเป็นการอบรมทฤษฎีในการเตรียมพร้อมอพยพและรับมือเหตุอัคคีภัย  ช่วงบ่ายเป็นการซ้อมแผนตามสถานการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ และเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562