โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
November 07 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่          โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดโครงการ “ Safety body fit แผนกปฐมวัย 2562 ” นำโดยนางสาวกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และทีมองค์กรพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมอบสาระความรู้แก่นักเรียนแผนกปฐมวัย ทั้งหมดกว่า 360 คน

         โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2562 นี้ ได้รับความร่วมมือ จาก ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศศ.สิรินทร ทองเณร อนุศาสกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รร.ดาราวิทยาลัยทุกท่าน และ นางประกายแก้ว อินทวงค์ ประธานกิจกรรม และคณะนักเรียนแผนกปฐมวัยโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่โดยภายในกิจกรรมได้แบ่งฐานให้ความรู้ทั้งหมด 6 ฐานกิจกรรม คือ ฐานสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพมือสะอาด , ฐานโรคติดต่อ...ป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว , ฐานอย.น้อย...ดาราฉลาดเลือกอาหาร , ฐานฟ...ฟัน ยิ้มแฉ่ง ,ฐานยาเสพติด และฐาน ภัยใกล้ตัว จากคน สัตว์ สิ่งของ ของมีคม สถานที่เสี่ยงอันตราย ตลอดงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและนักเรียนต่างได้รับความรู้ที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562