เด็กติด ‘โควิด-19’ เสี่ยงเป็น ‘เบาหวาน’ ยิ่งกว่าผู้ใหญ่
June 18 / 2022

 


 

เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปีเคยติดเชื้อโควิด-19 ...เสี่ยงเป็นเบาหวานกว่าคนปกติ 6 เท่า

ผู้ที่ผ่านการติดเชื้อโควิด-19 มีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มากกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อถึง 1.4 เท่า โดยเฉพาะใน “เด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี” มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากที่สุดถึง 6.84 เท่า  จากสาเหตุที่เชื้อไวรัสเข้าไปทำลายเซลล์ในตับอ่อน ทำให้การทำงานของตับอ่อนผิดปกติ การหลั่งอินซูลินลดน้อยลงและส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนกลายเป็นเบาหวานในที่สุด นอกจากนี้ผู้ป่วยโควิดในรายที่มีอาการรุนแรงและได้รับการรักษาด้วยยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ขนาดสูง หรือยาต้านไวรัส สามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้

 

 

 

เพราะฉะนั้น...พ่อ-แม่และผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าสังเกตและติดตามศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ สำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงมากกว่าปกติจะมีทั้ง... กลุ่มเด็กที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือมีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 23 ขึ้นไป....กลุ่มเด็กที่เคยรักษาโรคด้วยยาสเตียรอยด์ขนาดสูง หรือยาต้านไวรัส...มีประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน...ร่างกายของเด็กมีอาการภาวะดื้ออินซูลิน โดยภาวะดังกล่าวสามารถมองเห็นจากภายนอกได้ เช่น คอดำ รักแร้ดำ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเด็กที่มีโรคร่วมด้วย เช่น ในเด็กที่มีความดันโลหิตสูง...ไขมันสูง...มีน้ำหนักแรกเกิดน้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นอัตราความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

 

 

‘อาการแบบใด’ ที่ทำให้...บุตรหลานเข้าข่าย ‘เสี่ยงเบาหวาน’

สำหรับเด็กเล็กที่อายุไม่ถึง 1 ปี คุณพ่อ-คุณแม่ ควรสังเกตและเปรียบเทียบอาการก่อนและหลังการติดโควิด-19 ซึ่งอาการของเบาหวานที่สังเกตได้ทั่วไปคือ มีอาการหิวน้ำ รู้สึกกระหายน้ำและมีความต้องการทานน้ำตลอดเวลา รวมไปถึงทานอาหารได้มากขึ้นกว่าปกติ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะรดที่นอน

 

ข้อแนะนำและแนวทางการรักษา

หากคุณพ่อ-คุณแม่ และผู้ปกครอง พบว่ามีความผิดปกติและมีความสอดคล้องกับอาการต่าง ๆ ดังที่กล่าว เด็กอาจมีภาวะเสี่ยง จึงควรที่จะพาเด็กเข้ารับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด หากตรวจพบความผิดปกติแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้สามารถรักษาได้ทันที โดยเฉพาะเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีภาวะผิดปกติ ควรพามาตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด หลังหายป่วยจากโควิด-19 เพื่อให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที  ทั้งนี้ หากได้นำบุตรหลานของท่านเข้ารับการตรวจระดับน้ำตาลแล้วพบว่าเป็นเบาหวานจริงสามารถรักษาได้ด้วยการฉีดยาอินซูลิน หากเป็นในกลุ่มเด็กโต จะรักษาด้วยการทานยาเม็ด ซึ่งกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จะดูแลรับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเด็กเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เตรียมความพร้อมไว้รับมือในการดูแลผู้ป่วยเด็กให้อยู่ภายใต้การดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ “ด้านกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม” รวมทั้ง “แพทย์ผู้ชำนาญการด้านกุมารเวชศาสตร์” หากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองสังเกตเห็นอาการบุตรหลานเข้าข่ายเสี่ยงโรคเบาหวาน สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกผุ้ป่วยนอกเด็ก “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม”  เบอร์โทร 052-004699 ต่อ 5123 ,5125

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม