โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ  "Happy Money, Happy Mind"
June 06 / 2024

 

 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ได้จัดโครงการ  "Happy Money, Happy Mind" เพื่อรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน แก่บุคลากรในองค์กร


โดยมี นพ.ประมุข อุณจักร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับ คุณธีรวัลย์ ประจันตะเสน นายกสมาคมฯ และคุณมนัสวัฑฒก์ ชุติมา ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกจากสมาคมฯ 

 

 

 

 

 

โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงญาณิศา โพธิ์ฐิติรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช วิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Happy Mind” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 
วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Happy Money, Happy Retirement” โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางด้านการเงิน แก่บุคลากรทางการแพทย์  ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และประชาชนทั่วไป  ได้รับรู้การวางแผนทางการเงินที่ดี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองอย่างมีวินัย  ณ ห้อง ประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์

 

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม