โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Health Check Up Package 2023)

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Health Check Up Package 2023)

 


 

* เป็นอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย ทุกรายการไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงได้

* การตรวจไขมันเลือด ตรวจน้ำตาลในเลือด กรุณางดน้ำ งดอาหาร ก่อนการตรวจ 12 ชั่วโมง

* จำหน่ายแพ็กเกจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เชียงใหม่ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

โทร.052-004623 เวลา 08.00-16.00 น.