อบรมอัคคีภัยรุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
June 01 / 2016

คุณศมนท์พิมพ์ จารุรัชต์ หัวหน้าแผนกธุรการและบุคคล เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่  ในโอกาสที่เข้ามาให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ " การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ รุ่น1 ประจำปีปี 2559 "   
เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานเข้าใจบทบาท และหน้าที่กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
โดยมีพนักงานจากทุกแผนกร่วมฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียง