โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
September 21 / 2018

 

                   โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ   การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2561 นี้ ได้รับความร่วมมือ จาก ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ , คศ.ยุพิน ชัยราชา รักษาอาการอนุศาสกและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ นางประกายแก้ว           อินทวงค์ ประธานกิจกรรม และคณะนักเรียนแผนกปฐมวัยโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ

                            โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดกิจกรรม “ Safety body fit ”  นำโดยคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมหัวหน้าพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมอบสาระความรู้แก่นักเรียนทั้งหมด 6 ฐานกิจกรรม คือ ฐานมือสะอาดปราศจากโรค , ฐานโรคติดต่อป้องกันได้ , ฐานอย.น้อย...ดาราฉลาดเลือกอาหาร , ฐานฟ ฟันยิ้มแฉ่ง ,ฐานปลอดภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และฐานยาเสพติด ภายในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและนักเรียนต่างได้รับความรู้ที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561