โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ รดน้ำดำหัวผู้บริหารและ อาจารย์แพทย์” ประจำปี 2562
April 29 / 2019

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ รดน้ำดำหัวผู้บริหารและ อาจารย์แพทย์”

ประจำปี 2562

                      โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และอาจารย์แพทย์ ” ประจำปี 2562  โดยมีแพทย์ หัวหน้าแผนก และพนักงานทุกระดับเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง และแต่งกายชุดพื้นเมือง เสื้อลายดอก เดินขบวนสืบสานประเพณีสงกรานต์  และรดน้ำขอพรผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองอันดีงามของล้านนา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย  ณ โถงชั้น 3 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

                   โดยวันสงกรานต์  ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  ทำให้ชาวไทยได้แสดงความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกัน จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่า และมีความสำคัญต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม “ประเพณีรดน้ำดำหัว” นั้นถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติเป็นเวลาที่ยาวนาน ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัย ซึ่งกันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ  ดังนั้นจึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยไว้สืบไป