โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเงินสนับสนุนโครงการ “พ่อแม่บุญธรรม” แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีที่ 14
May 29 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเงินสนับสนุนโครงการ “พ่อแม่บุญธรรม” แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีที่ 14

 

 

                      โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  นำโดยนายแพทย์ธวัชชัย  ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร ร่วมสนับสนุนโครงการ “ พ่อแม่บุญธรรม ” แก่สวนสัตว์เชียงใหม่  โดยมี นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

                   ทั้งนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จึงได้จัดโครงการสนับสนุน “ พ่อแม่บุญธรรม ” อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 14 ปี  โดยได้สนับสนุนเงินจำนวน 170,000 บาท ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม และเป็นการสร้างจิตสำนึกหวงแหนสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน