โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ฝึกซ้อมแผนป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
June 01 / 2023

 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่่านมา  ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม   พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล บริษัท Subcontract และผู้เช่าพื้นที่โรงพยาบาล เข้าร่วมการฝึกอบรมป้องกันระงับอัคคีภัย  และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

.

โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเหตุอัคคีภัย หรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกฏกระทรวงเกี่ยวกับ มาตราการในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับบอัคคีภัย ได้กำหนดให้สถานประกอบการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟพร้อมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแจ้งเหตุและประสานงานระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

.

ในช่วงเช้า เป็นการอบรบ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้   และมีการสาธิตวิธีปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิง เพื่อควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และในช่วงเย็นได้มีการจำลองสถาณกาณ์เสมือนจริงการเกิดเหตุไฟไหม้ภายในอาคาร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิรวมใจ อปพร เชียงใหม่ ร่วมให้ความช่วยเหลือในการฝึกซ้อม โดยสามารถดำเนินตามแผนที่วางไว้ลุล่วงไปด้วยดีตามมาตรฐาน

.

 ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกแผนป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟในเหตุการณ์เสมือนจริง ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของการระงับเหตุอัคคีภัย โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วย จะต้องมีความพร้อม และรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เพราะหากได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกวิธี ทำให้เกิดทักษะความรู้ในการดูแลตนเอง และช่วยเหลือผู้ป่วย ลดการสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สิน การฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นความรู้ ความสามารถที่ติดตัวกับผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม ถ้าหากต้องตกอยู่ในสถานที่คับขัน จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม