ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13
April 28 / 2017

 

 

รายชื่อผ้ลูงทะเบียน ประชุมวิชาการพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้ง ที่ 13

เรื่อง “Professional Care in Cardio & Cerebrovascular Disease”

บทบาทของทีมดูแลผ้ปู่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอย่างมืออาชีพ

ระหว่างวัน ที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ โรงแรมดิเอ็ม เพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

 

>>>Download<<<